donderdag 5 april 2012

God met ons


't Is volbracht! Hy zegepraalt!
Zondeschuld! gy zijt betaald.
Dood! gy zijt verslonden.
Slangenkop! gy zijt vergruisd,
wy, met Christus u gekruisd,
heilloos rijk der zonden!

Jezus Christus gaf den geest!
't Uur des lijdens is geweest,
de oude mensch, gestorven!
Leggen we in des Heilands graf
zielenangst en doodvrees af!
Heil is ons verworven!

Ja! de Heer is opgestaan!
All' gy Englen! bidt Hem aan!
Looft Hem, Uitverkorenen!
Juicht in Zijn verrijzenis,
wien Zijn bloed ten losprijs is,
Gode weêrgeborenen!

Gy zijt opgestaan, o Heer!
't Treurend Godsvolk zag U weêr!
Gy zijt opgevaren
by 't triumfbazuingeklank,
by den daverenden dank
aller hemelscharen!

Gy zijt opgevaren, Heer!
's Dwinglands sterkten wierpt Gy neêr,
om Uw volk te slaken!
Zijn gevanknis werd uw buit!
Stort Uw kracht, Uw gaven uit,
om ons vrij te maken!

Onze Heiland! onze God!
in Uw Midd'laarshand is 't lot
aller wereldmachten!
tot bewaring van Uw Kerk,
boven al de woede sterk
aller hellekrachten!

Tot verzeekring in den strijd,
aan Uw heilgen Naam gewijd,
krachtig ter viktorie!
tot Ge in 's Vaders heerlijkheid,
Rechter vol van Majesteit,
wederkeert in glorie!

God met ons, Emmanuël!
Overwinnaar van de hel!
allen schrik verdrijft Gy!
Raze Satan! stijg' de nood!
dage de onverbidbre dood!
God met ons, die blijft Gy!

God met ons, in 't vleesch op aard!
Thands onzichtbaar openbaard
dooor den Geest des levens!
In elk harte, dat versmacht
naar die zielsvervullingskracht,
moê des aardschen strevens!

Ja! de Heer is opgestaan!
't Licht van God is opgegaan!
spoed U, hemeltijding;
uit Judéaas moederkerk
tot der verste Heidnen perk,
de aarde tot verblijding!

Hemelsch Sion! Gy verschijnt!
't Aardsch Jerusalem verdwijnt!
Vliedt, ondankbre Joden!
tot ge u nederbuigt voor Hem,
Wiens door u miskende stem
opwekt uit de dooden!

Isaac da Costa
1826
Uit: Da Costa's kompleete dichtwerken, uitgegeven door J.P. Hasebroek
A.W. Sijthoff's Uitgeversmij-Leiden

Geen opmerkingen:

Een reactie posten