maandag 29 november 2010

Zuinigheid met vlijt (2)

Hier komtie dan. Het eerste stukje waar ik u deelgenoot van wil maken heet "Huwelijksraadgevingen".

"De Ideal Iome Eshibition te Londen houdt de pennen van vele weldenkende huwelijkswijsgeren nog steeds in beweging (....). Zoo is er onder de velen, die hun vernuft en goeden wil in dienst stelden van dit onderwerp, één die het ideale huwelijk heeft trachten saam te vatten in zes eenvoudige regels, drie voor den man en drie voor de vrouw.
Voor de man luiden ze:
1. Kom steeds opgewekt thuis.
2. Haal steeds uw vrouw aan, met woorden, daden, desnoods met kleine geschenken.
3. Herinner u altijd, dat de arbeid, die de vrouw verricht, minstens even inspannend en belangrijk is als de uwe.
Voor de vrouw luiden ze:
1. Belet uw man sterken drank te drinken
2. Ontvang hem bij zijn thuiskomst met tact
3. Overweeg steeds uw oordeel"


Ik heb sterk de indruk dat bovenstaande door een vrouw is geschreven.....

Een Londensche zenuwarts verklaart in hetzelfde artikel alleen in te kunnen stemmen met de beide nummers 3. "De vier overige regels acht hij slechts in staat, om een verstandig menschenpaar tegen elkaar in te nemen"

"Een man moet het gevoel hebben dat hij vrij wordt gelaten bij zijn eten en drinken (...). Ook het tweede punt, de z.g. "tact", doet den geneesheer zijn waarschuwenden stem verheffen. O, die tact! De meeste vrouwen hebben er te veel van! Wanneer een man te laat thuis komt, is het of zijn schuld, of niet. In het laatste geval laat de z.g. tact van zijn vrouw hem onverschillig, in het eerste geval maakt alle voorgewende tact hem onrustig, van streek, humeurig.
Vervolgens de glimlach, dien de man mee moet brengen. Huichelen! noemt de dokter het. Lach wanneer ge vroolijk zijt; maar verberg nooit iets achter uw lach. En ook het aanhalen en geschenkjes geven heeft slechts zin en waarde - indien het gemeend is."


Wat een wijsheid als kaftpapier.....

zaterdag 27 november 2010

Zuinigheid met vlijt

“Op boeken ben je zuinig”, zeker vroeger was dat de regel. Zorgvuldig werden boeken bewaard, nadat ze eerst netjes gekaft waren. Het is daarom niet zeldzaam als je oude boeken tegenkomt die met krantenpapier gekaft zijn. Onlangs kreeg is weer zo’n boekje-in-krantenpapier in handen. Bovenaan de bladzijde stond: Dagblad van Rotterdam- vrijdag 31 januari 1913.

Meestal kan ik het niet over mijn hart verkrijgen om zo’n krant gelijk weg te gooien. Eerst maar even lezen. Sommige rubrieken trokken mijn aandacht, zoals het “Bijvoegsel voor de huismoeder”, “Huwelijksraadgevingen”, “Menu-kalender” en een “Waarschuwing tegen emigratie naar Australië”.

Binnenkort hoop ik u deelgenoot te maken van de inhoud van een paar van deze stukjes. Nog een paar nachtjes slapen…

donderdag 25 november 2010

Leescultuur


Na een tijdje boeken verkocht te hebben durf ik best een paar stellingen aan over de leescultuur in de Gereformeerde Gezindte:
• In de rechterflank wordt het meest gelezen
• De meeste slappe kaften komen uit de linkerflank
• De kennis van onbekende (oude) schrijvers is in de rechterflank het hoogst
• Er zijn schrijvers die in alle flanken gezag hebben
• Die schrijvers komen meestal niet uit de 19e of 20e eeuw
• Dogmatiek is niet in trek
• De meeste gravers in het “oude goud” zijn mannen

Sommige stellingen zijn best wel schokkend:
• De oude druk is niet bijster geliefd meer
• Goede dagboeken, zoals van dr. Kohlbrugge, zijn zelfs moeilijk te verkopen
• Het uiterlijk van een boek is erg zwaarwegend
• Bekeringsgeschiedenissen zonder plaatjes blijven op de plank liggen
• Wat uitgegeven wordt bij een bekende uitgever, wordt blindelings vertrouwd
• Boeken waarover pas een goede recensie verschenen is, zijn snel weg

Gelukkig zijn er nog wat hoopvolle signalen:
• Er blijven nog steeds mensen die naar onbekende werken vragen
• Er zijn in onze gezindte nog echt fervente boekenverzamelaars (en hopelijk ook boekenlezers)
• Sommige mensen moeten zelfs een indrukwekkende bibliotheek hebben
• Bekende oude schrijvers worden nog steeds goed verkocht

Bovenstaande is niet helemaal serieus. Of toch wel? Reageer gerust.

donderdag 18 november 2010

Wilhelmus Themmen

Nuttige Zaamen-Spraaken van een Heylsoekend Leeraar met syne Akkerlieden ten tyde van syne gewoonlyke en ongewoonlyke Huysbesoekingen door Wilhelmus Themmen, predikant te Arnhem. Als je dat in handen krijgt, koop je het natuurlijk. Zeker als de prijs niet al te hoog is. Een koopje dus.

’t Was geen perkamenten of leren band, maar opnieuw ingebonden. Keurig netjes. Weliswaar was er een hoek “afgekalfd” (maar dan door muizen), waardoor er op de eerste bladzijden gering tekstverlies was, maar toch leek het me een goede aankoop. Gelijk maar op mijn eigen site zetten. Even alle gegevens op een rijtje: “Te Groningen, By Pieter Brandsma, Boekverkoper in de Brugge-straat, 1736”, “Tweede deel” en……. “485 blz.”. Dát is toch wel veel voor zo’n dun boekje. En ja hoor, na bladzijde 112 volgt bladzijde 307. Bijna 200 bladzijde ontbreken.

Blijf ik toch met een paar vragen zitten. Wie laat er een boek inbinden waaruit 200 pagina’s ontbreken? Vond die eigenaar toch niet alle “Zaamen-Spraaken” even nuttig? Dat kan bijna niet, want volgens de “Blatwyzer” gaat het in het ontbrekende stuk o.a. over “Hoe ouders hunne Kinderen ter bevordering van waare Gotsaaligheit moeten bestieren”.

En wie kan die (ongetwijfeld wijze) lessen missen…..?

dinsdag 16 november 2010

Ruim vijf euro

Ik zit net mijn voorraadlijst bij te werken terwijl mijn oog op de gemiddelde prijs per boek valt. Toch nog maar een keer melden: Honderden boeken voor een gemiddelde prijs van ruim vijf euro. Weliswaar zitten daar ook brochures bij, maar toch.... 't Kan duurder dan Boekenstek. Of positief gezegd: Boekenstek, 't kan (bijna) niet goedkoper.

Nu heb ik me laten vertellen dat voor webwinkels de prijzen niet eens doorslaggevend zijn voor succes; reclame, social media enz. is zeker zo belangrijk. Vandaar deze weblog.

Als iemand nog tips heeft, hoor ik het graag. Ontwerpen, inhoud, bezoekers, zoekmachineoptimalisatie, adsense enz. Roep maar!

vrijdag 12 november 2010

Armoede in de Hoeksche Waard

Hoe arm het was, bewijst het volgende stukje van de Christen-Socialist ds. A.S. Talma (1864-1916). Ds. Talma was Hervormd predikant te Heinenoord (1888-1891). Hij schrijft het volgende:

"Ik was een paar maanden dominee toen ik een ervaring had, die mij diep schokte. Overal in mijn gemeente was 't gewoonte, dat de menschen groote, ronde brooden bakten. Op een keer, op huisbezoek uit, kom ik bij een vrouw, die bezig was brood te bakken en zag dat zij haar baksel veel smaller toebereidde. Ik vroeg zoo, hoe zij daar zoo toe kwam. En 't antwoord was: och dominee, ik geef den kinderen altijd 's morgens en 's avonds twee boterhammen. 's Zomers heb ik ook het gewone, breede brood. Maar 's winters is er geen geld voor en dan bereid ik het langzamerhand wat smaller - om den kinderen toch maar hunne twee sneden brood te geven.


Voelt ge wat dat is, dat een moeder aan haar kinderen niet genoeg kan geven, dat ze hen bovendien eigenlijk bedriegt? Dat heeft mij ontzettend aangegrepen. Mijn dag was bedorven."


Zomaar een stukje uit "Een held in volle wapenrusting; A.S. Talma en zijn arbeid" van C. Smeenk en P. van Vliet Jr. Dit boek is te koop op mijn site.

donderdag 11 november 2010

Dit boekje moge je aan je grootvader doen denken….

“Waar haal je toch al die boeken vandaan?”, vroeg de autoverkoper. “Ja, waar haal jij al die auto’s vandaan….? ’t Is maar net waar je naar kijkt. Toch is het soms wel moeilijk om aan goede boeken te komen. Er moet natuurlijk wel wat ruimte zitten tussen in- en verkoop. Het mooiste is als je zomaar rond mag snuffelen in een oude boerenschuur, een zolder of zelfs in een pastorie.

Ik ben er helaas van overtuigd dat er veel boeken verdwijnen in het oud papier, de vuilcontainer of zelfs de…..brandstapel. Soms worden de meest waardevolle boeken en documenten vernietigd. Regelmatig lees je dat bijv. notulenboeken van kerken gewoonweg verdwenen zijn.

Gelukkig komt er soms weer wat boven water. Zo zijn er de laatste jaren nagelaten preken en oefeningen gevonden van o.a. Smytegelt en Wulfert Floor. Onlangs stond er zelfs in de krant dat er van Calvijn onbekende geschriften gevonden zijn. Zelf ben ik nooit verder gekomen dan een brief van ds. A. van Dijke (Nieuw-Beijerland) en een gedicht van Teunis van Drimmelen (Slikkerveer).

Het onbekende maakt het boeken zoeken wel spannend. Ook al vind je dan geen preken en oefeningen, als je in de boeken zelf kijkt, kun je ook van alles tegenkomen. Een kruisje in de rand van de bladzijde, een naam voorin, een wens, een herinnering aan de gever of geefster. Vaak wordt ook de gelegenheid genoemd waarbij het boek overhandigd werd; een bruiloft, een belijdenis enz. Of zoals pas in een boekje van Bunyan. Onbeholpen met pen voorin stond: “Dit boekje moge je aan je grootvader doen denken die dit heeft gelezen toen God hem gegrepen had”…..

Het bewuste kleinkind was helaas niet door het boekje gegrepen…..

donderdag 4 november 2010

Bernhardus Zandyk (2)

Heb je toch wel interesse om het boek van Bernhardus Zandyk te kopen (zie vorige blog)? Ik heb er nog één op het web gevonden; op www.antiqbook.nl:

ZANDYK BERNHARDUS (1766 FL.) Verklaringe van het drie-en-vyftigste hooftstuk van Jesaias godtsprakenNevens eenen verhandeling van de geneezinge des Melaatschen zo als die wort verhaalt Mattheus 8 vers 2 tot 4 En eene redenvoeringe gedaan by gelegenheyt van het Avondmaal en nu het licht gegeven door Theodorus van Schelluyne te Amsterdam AMSTERDAM, Douci Adrianus Boekverkoper in midden van de Stilsteeg, 1745. (46)4489(12) BLZ org lerenband groot kwarto mooi gaf ex van dit zeldzame werk
€ 245,-

woensdag 3 november 2010

Bernhardus Zandyk

“Heb je hier nog wat aan? Anders gooi ik het weg.” In de stal-vol-boeken stond de gepensioneerde boer met tussen duim en wijsvinger een dik vod. Mijn hart ging iets sneller kloppen. ’t Was een boekblok in oude druk. “Kun je daar iets mee?” Nou ja, wat moet je met een schimmelig, stinkerig, uitgekleed, gedeeltelijk losbladig boek?

Voorzichtig de eerste schutbladzijde omgeslagen en toen werd ik toch wel even stil. In rode letters stond er: “Verklaringe van het Drie-en-Vijftigste Hooftstuk van Jesaias Godtspraken, Nevens eene Verhandeling van de Geneezinge des Melaatschen” De schrijver was de voor mij onbekende Bernhardus Zandyk, “In zyn Wel-Eerw. leven laatst getrouw Leeraar in de Gemeinte van Jezus Christus in ’s Gravenhage.” Adrianus Douci, "Boekverkoper, in 't midden van de Stilsteeg", had het boek in 1745 uitgegeven.

Met het boek onder mijn arm ging ik naar huis. Gezocht in handboek zus en op site zo. In den lande was nóg een exemplaar van het boek bekend, in de “collectie Gunning” van de Utrechtse Universiteit.

Wat doe je dan met zo’n boek? Verkopen was geen optie. Dit wilde ik zelf houden. Dus een boekbinder gezocht en momenteel prijkt het in de boekenkast. Van de buitenkant keurig, met echte goudletters. Het goud waar het om gaat, zit aan de binnenkant.

Vorig jaar kwam ik in contact met dhr. de Koning van de Gereformeerde Bijbelstichting. Jaarlijks geeft deze stichting een kalender uit met foto’s van kerken. In de beschrijving op de achterkant van deze kalenderbladen is ook plaats ingeruimd voor een korte levensbeschrijving van een predikant die in de kerk van die maand gestaan heeft. Pasgeleden kreeg ik een mailtje van hem: Op de nieuwe kalender (2011) staat de kerk van Dwingeloo met als predikant Bernhardus Zandyk…. ‘k Ben benieuwd.

maandag 1 november 2010

Header


Het is gelukt om mijn header te publiceren!

Buitenkant of binnenkant?

Het was een net boekje, nog keurig in de band. Qua uiterlijk een boekje van voor de oorlog: grijsachtige kaft, ietwat oubollige titel, bladzijden iets vergeeld, paar roestplekjes, naam van de vorige eigenaar voorin. Het ging over een Joodse zendeling. Meer dan mooi om te lezen. Voor een paar euro te koop gezet op Marktplaats. Daar heeft het tijden geprijkt. Het was aan de straatstenen niet kwijt te raken. Jammer!

Wat schetst mijn verbazing toen ik de veelkleurige catalogus met nieuwe uitgaven van een onder ons bekende uitgever in handen kreeg en de naam van de zendeling weer las. Het betrof hetzelfde boek. Echt een boek van onze tijd was het geworden: mooie kaft, foto voorop, aansprekende titel, herschreven (dat is mode), helderwit papier enz.

Inmiddels is deze uitgave uitverkocht. Wat het uiterlijk niet doet…….