woensdag 30 november 2011

Rond de klok van zeven....

Morgen rond de klok van zeven 's avonds hoop ik de Give Away van december te plaatsen... 'k Ben heel benieuwd wie het nu raadt. De vorige keren was het wat aan de makkelijke kant, ik probeer het morgen iets moeilijker te maken.
Wilt u direct bericht hebben als de Give Away geplaatst wordt? Schrijf dan nu nog in voor de nieuwsbrief op www.boekenstek.nl

Verder wil ik aandacht vragen voor de banners in de linkerkolom. Er is een nieuwe bijgekomen in december: www.placaet.nl. Het Placaet is gespecialiseerd in antieke boeken en pamfletten. Zij hebben zeldzaam historisch drukwerk uit de 16e tot 19e eeuw. Een aanrader.

Voor 10 euro per maand kunt u ook een banner krijgen op deze blog. De banner wordt dan ook tweemaal in onze nieuwsbrief vermeld. Hij komt dan twee keer bij meer dan 1500 mensen in de mailbox. Wilt u een banner? Stuur een mail...

Tot morgen....

zaterdag 26 november 2011

Boekenstekjes


Integreren heet dat. Van twee weblogs één maken. De tweede hoop ik dan op te heffen. Hieronder de overgehevelde Boekenstekjes. Nog steeds lezenswaardig....
Ik wist er even geen foto bij. Maar sneeuw blijft mooi...

Een beschamend stukje
Ds. Bakker van 's Gravenpolder kwam nog al eens in Oud-Beyerland preken. Voor de preek was er dikwijls hier of daar gezelschap. Op zo'n gezelschap was ook eens een klein boertje (geen onbekende) die daar zo maar stilletjes zat. De tijd brak aan dat ze wat eten zouden. Het boertje zei dat hij geen behoefte had, dus niets behoefde te hebben. Maar de vrouw vond het een beetje sneu dat hij daar zonder iets zat. Ze gaf hem een kop koffie met een beschuit.
Na het maal zei ds. Bakker: "Vriend daar in dat hoekje, je hebt ook wat gebruikt, doe jij eens een gebedje."
De man schrok ervan en zeide: "Och dominee, dat kan ik niet, dat heb ik nooit gedaan."
"Heb je nooit gebeden?" zei de dominee.
Hij zei:"Nee, dat kan ik niet."
"Maar man, hoe heb ik het met je. En als je dan naar bed gaat, buig je dan je knieën nooit?"
"Jawel, dominee."
"Nu, bid je dan niet?"
"Nee, dominee."
"Maar wat doe je dan?"
"Och dominee, dan schooi ik maar zo'n beetje."
Dat was teveel, ook voor ds. Bakker. Hij zei: "O, vriend, schooi dan voor ons ook maar eens."
Uit "Naftalie en Dudaïm", J.W. Kieboom-Werkendam-1978

Het hoogste antwoord op diepe vragen
Men hoort vaak beweren, dat de christelijke geloofswaarheid slechts één is uit de rij der godsdiensten en geestesstromingen. Het christendom is echter geen godsdienst in de gewone zin van het woord. Waar de andere godsdiensten een leer nastreven die alles beheerst, is Christus Zelf zonder meer de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de vervulling van wat de andere godsdiensten nastreven. Het hoogste antwoord op het diepste vragen.
Wilhelmina in "Eenzaam maar niet alleen" (Ten Have-Amsterdam-1959)

Bekeerlingen
Was 't niet Spurgeon, tot wien een spotter zei: "Wel, dominee, ik heb een uwer bekeerlingen dronken langs den weg zien gaan; dat viel me niet mee."
"En mij", zie Spurgeon, "valt 't niet tegen, als u gelijk hebt dat 't een bekeerling van mij is, want bij bekeerlingen die ik gemaakt heb, zal 't wel niet stand houden."
Uit "De blijde reis" van ds. D.A. van den Bosch (preek t.g.v. zijn 25-jarige ambtsbediening op 8 sept. 1935)

Ledeboer
Ledeboer kwam eens bij een boerenarbeider. De vrouw begon te klagen dat haar man niet meer werkte, en nu wist ze geen raad. Hij had gezegd dat hij een stem gehoord had, dat hij niet meer behoefde te werken. Ledeboer zei: "Heb je boven in de schoorsteen een luikje?" Ze zei: "Ja". Ledeboer zei: "Dan ga ik naar boven, maar zeg niets tegen uw man hoor."
Daar komt de man thuis en ging bij de open haard zitten. Daar riep Ledeboer door het luikje: "Jan, Jan." Hij zei: "Ja Heere." "Je moet weer gaan werken hoor Jan", zei Ledeboer. "Ja Heere, ik zal het doen", zei de man.
Toen hij weg was, kwam Ledeboer voor de dag. Ze zei: "O dominee, wat was dat slim bedacht." "Ja", zei de dominee, "hij moest toch weer een stem horen?" en hij lachte erom.
O, wat is een mens toch blind in alles.
Uit: Naftalie en Dudaïm van J.W. Kieboom-Werkendam-1978

Willem van Oranje
Toen 25 juli 1573 Haarlem verloren was, schreven de Staten van Holland aan Prins Willem dat zij wel wilden weten of er enig machtig Potentaat was, daar hij een tractaat mede gemaakt had. Of hij uit dien hoofde enige hulp verwachtte. Maar wat antwoordde dien waardigen man, dien Prins Willem op 9 augustus de Staten van Holland?
Nadat ik de bescherming dezer landen op mij genomen heb, heb ik een verbond aangegaan met de Alleroppersten Potentaat der Potentaten, met den God van den Hemel, van Wiens machtige en genadige hand ik een treffelijk ontzet verwacht.
Uit: Naftalie en Dudaïm van J.W. Kieboom-Werkendam-1978

donderdag 24 november 2011

Zegge en schrijve...


Zo ziet Goudswaard er nu nog niet uit. Maar toch kun je het al goed merken; vroeg donker, laat licht. De sneeuw laat nog even op zich wachten. Een uitgelezen tijd om een boek ter hand te nemen. Voor alle boekenliefhebbers even een aantal weetjes op een rij:

Uiterlijk
Deze weblog heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Verschillende gadgets zijn weggehaald, de "bladspiegel" (of hoe noem je dat op een computer) is wat witter geworden. Hopelijk geeft dit een iets minder gejaagd beeld...

Een banner op deze weblog en vermelding in de nieuwsbrief
In de linkerkolom staan bovenaan een aantal verwijzingen naar andere sites. Er zijn al verschillende mensen die gevraagd hebben of ze daar ook mogen staan. Ik heb het volgende bedacht:
Een banner voor een maand, inclusief twee keer een vermelding op de nieuwsbrief in die maand kost 10 euro. De nieuwsbrief komt in meer dan 1500 digitale brievenbussen terecht. Deze weblog telt maandelijks tussen de 2000 en 4000 pageviews. Idee? We horen het graag.

Give Away december
Donderdag 1 december hoop ik de Give Away van december te plaatsen. Voor de Give Away van november, klik hier.

Nieuwsbrief
Om helemaal up to date blijven kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. Via www.boekenstek.nl kunt u zich voor de nieuwsbrief opgeven. Zo bent u als eerste op de hoogte van de Give Away, nieuwe boeken, acties enz.

Zegge en schrijve
Volgens wikipedia betekent "zegge en schrijve": om precies te zijn is het slechts dit. Nou, dat is ook zo. Niet meer en niet minder. Leuke titel voor een boekenblog toch?

maandag 21 november 2011

Het uitgescheurde Bijbelblad


Ik heb een zwak voor oude boeken. De nieuwe zijn dan misschien wel knap geschreven, humoristisch, eigentijds en weet al niet wat nog meer, de oude wijn is beter. Uitzonderingen bevestigen echter de regel. Lena Visser-Oskam (her)schreef een oud verhaal. Het verhaal neemt ons mee naar de provincie Groningen in het jaar 1873. Het hele verhaal draait om een uitgescheurd Bijbelblad.

De achterflap geeft een korte inhoud:
Egbert, een twaalfjarige jongen uit een arbeidersgezin, vindt op een dag een geheimzinnig blaadje. Op dat blaadje staat iets over een stad met twaalf poorten. Egbert voelt dat dit blaadje hem wat te zeggen heeft, maar hij begrijpt niet wat ermee bedoeld wordt. Het blaadje bewaard hij als een kostbare schat; niemand vertelt hij er iets van. Verschillende keren dreigt Egbert het blaadje kwijt te raken. Eerst verliest hij het in het water, dan pakt de meester het af, en een volgende keer gooit een buurman het in de haard...


In de herfst wordt Egbert ziek. Op zijn ziekbed krijgt hij eiendelijk antwoord op al zijn vragen. Tenslotte mag hij zelf ingaan in de stad met de twaalf poorten...

Een citaat uit één van de laatste hoofdstukken:
Zichtbaar gaat Egbert achteruit. Dagelijks nemen zijn krachten af. Het praten wordt steeds moeilijker. De hoestbuien volgen elkaar snel op en slopen zijn krachten. Mager en bleek ligt zijn hoofd op het helderwitte kussen. Het steekt er nauwelijks bij af. Steeds moet hij naar zijn doorzichtige, witte handen kijken. Op een morgen zegt hij tegen de buurvrouw die hem weer geholpen heeft: "Wat zijn ze toch dun en bleek, maar ze zullen daar nog witter zijn, nietwaar?"
"Jazeker", is het antwoord, "je zult daar witter zijn dan sneeuw."


(...)

Ze leest hem de 23ste Psalm voor en als ze dan bij de woorden komt: Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij, wordt de zieke gerust.
"Ja, ja, heerlijk", fluistert de jongen, "waar is Jaap?"
Jaap wordt geroepen en de zieke steekt hem direct de magere handen toe.
"Dank Jaap, dank, waar is het blaadje?"
"Hier", zegt de buurjongen, en geeft het hem in de hand.
"Lezen 17", en de zwakke wijst het 17de vers van Openbaring 22. Jaap leest het voor: En de Geest en de Bruid zeggen: Kom. En die het hoort, zegge: Kom. En die dorst heeft kome; en die wil, neme het water des levens om niet.
"Ik...kom...", stamelt de jongen. "Ik... kom... De Koning wacht op mij. De poort staat wijd open."
Hij groet zijn huilende ouders. Hij wenkt zijn broer, die van verre staat, en zegt luider dan straks: "Jan, jij moet ook komen naar de stad."
Jan huilt en knikt met zijn hoofd.
Lang ziet Egbert zijn ouders aan en troost: "Huil maar niet zo, ik ga zo graag, de stad is zo mooi! Soms zie ik haar al en hoor de mooie liederen, die door de engelen gezongen worden. Ik zal Lubbegien groeten en zeggen dat u ook komt."
Een poosje ligt hij stil. Dan, met gesloten ogen en zwakke stem begint hij weer: "Van het Oosten drie poorten; van het Noorden drie poorten; van het Zuiden drie poorten; van het Westen drie poorten. Zie, ze komen van alle kanten, van alle kanten! Er is plaats voor allen, alle poorten staan open dag en nacht; plaats ook voor mij! Jaap, zeg het ook aan de anderen, dat er twaalf poorten zijn!"
Na een lange, stille poos opent de zieke nog eens zijn ogen en zoekt.
"Bent u allen hier nog? Buurvrouw, het dal is niet donker meer. De Koning is er Zelf, en nu is 't licht! Waar is mijn blaadje?"
Moeder legt het in zijn gevouwen handen.
"'t Is alles goed", zegt de stervende jongen, sluit zijn ogen en slaapt in.
Men wacht nog of hij weer zal spreken, maar het blijft stil. Hij is in de armen van de engel gedragen in de mooie stad.

Na de begrafenis wordt nog gelezen van het uitgescheurde Bijbelblad:
Daarom zijn zij voor de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel; en Die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren, en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, noch enige hitte. Want het Lam, Dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun tot een Leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren; en God zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Neem en lees...

maandag 7 november 2011

Een boek van mijn geboortegrond....

Een boek dat zich afspeelt in zo'n klein dorpje als Goudswaard, verschijnt niet iedere dag. Alleen daarom al is het het vermelden waard. Toch is dat niet het enige wat dit boek aantrekkelijk maak. Neem en lees:


Banden die niet breken
Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
€22,50 (incl. BTW)
Auteur: L. Vogelaar
276 pagina's, gebonden

Kerkelijk en geestelijk leven rond vader Schelling en zijn zonen
De gebroeders Schelling waren zonen van een thuislezer in de Hoeksche Waard, maar kregen een vooraanstaande plaats in het kerkelijk leven. De ene broer stichtte een gemeente in Goudswaard, de andere in het verre Amerika. In hun brieven schreven ze over hun persoonlijk leven, hun geestelijke vrienden en hun kerkelijke ervaringen.

‘Het was geen kathedraal, alles even primitief, maar een goed plekje,’ schreef ds. W.C. Lamain over zijn eerste preekbeurt op een boerderijzolder in Goudswaard, bij de ene broer.

‘Broeder Schelling, die er zeer veel gearbeid heeft, was er als een vader te midden van de zijnen,’ noteerde ds. G.H. Kersten na een bezoek aan Amerika, waar hij de andere broer ontmoette. ‘O, ik begeerde wel dat mijn Nederlandse vrienden zulke bijeenkomsten ook eens konden bijwonen.’

Toen ouderling Schelling in Sioux Center overleed, schreef ds. Kersten: ‘Niet alleen zijn familie, maar ook de kerk zal veel aan de rijkbegaafde man missen, die zeer veel overeenkomsten had met zijn broeder te Goudswaard.’

Dit boek bevat veel gegevens en foto’s die nooit eerder gepubliceerd zijn.

Dit boek is bij iedere (onder ons bekende) boekhandel te koop.

dinsdag 1 november 2011

Win een gratis boek-Give Away november


In oktober heb ik voor het eerst "Raad het citaat en win een boek" geplaatst. Inmiddels is het november. Het citaat is iets moeilijker dan vorige maand. Ik ben benieuwd....
* Hieronder vindt u het citaat van de maand oktober.
* Het betreft een boek dat we in de verkoop hebben op www.boekenstek.nl.
* U raadt welk boek het is (door een reactie onder dit bericht toe te voegen)
* De eerste die het goed raadt is de winnaar en krijgt het boek gratis toegezonden.

Hier komt het citaat:
'Ja, oom Goos, wat is er?'
'Margje, hou jij van Gerben?' vroeg oom Goos.

Mocht blijken dat bovenstaand citaat te moeilijk is, dan hoop ik in de loop van de week nog wat gegevens toe te voegen.....