maandag 29 november 2010

Zuinigheid met vlijt (2)

Hier komtie dan. Het eerste stukje waar ik u deelgenoot van wil maken heet "Huwelijksraadgevingen".

"De Ideal Iome Eshibition te Londen houdt de pennen van vele weldenkende huwelijkswijsgeren nog steeds in beweging (....). Zoo is er onder de velen, die hun vernuft en goeden wil in dienst stelden van dit onderwerp, één die het ideale huwelijk heeft trachten saam te vatten in zes eenvoudige regels, drie voor den man en drie voor de vrouw.
Voor de man luiden ze:
1. Kom steeds opgewekt thuis.
2. Haal steeds uw vrouw aan, met woorden, daden, desnoods met kleine geschenken.
3. Herinner u altijd, dat de arbeid, die de vrouw verricht, minstens even inspannend en belangrijk is als de uwe.
Voor de vrouw luiden ze:
1. Belet uw man sterken drank te drinken
2. Ontvang hem bij zijn thuiskomst met tact
3. Overweeg steeds uw oordeel"


Ik heb sterk de indruk dat bovenstaande door een vrouw is geschreven.....

Een Londensche zenuwarts verklaart in hetzelfde artikel alleen in te kunnen stemmen met de beide nummers 3. "De vier overige regels acht hij slechts in staat, om een verstandig menschenpaar tegen elkaar in te nemen"

"Een man moet het gevoel hebben dat hij vrij wordt gelaten bij zijn eten en drinken (...). Ook het tweede punt, de z.g. "tact", doet den geneesheer zijn waarschuwenden stem verheffen. O, die tact! De meeste vrouwen hebben er te veel van! Wanneer een man te laat thuis komt, is het of zijn schuld, of niet. In het laatste geval laat de z.g. tact van zijn vrouw hem onverschillig, in het eerste geval maakt alle voorgewende tact hem onrustig, van streek, humeurig.
Vervolgens de glimlach, dien de man mee moet brengen. Huichelen! noemt de dokter het. Lach wanneer ge vroolijk zijt; maar verberg nooit iets achter uw lach. En ook het aanhalen en geschenkjes geven heeft slechts zin en waarde - indien het gemeend is."


Wat een wijsheid als kaftpapier.....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten